Vzorkování sedimentů a vod v akreditované laboratoři

Vzorkování sedimentů

zajišťuje proces vzorkování dnových sedimentů od zpracování vzorkovacího plánu, přes odběr vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení výsledků, případně zpracování studie s návrhem řešení možnosti využití sedimentu na orné půdě (dle platné legislativy – vyhlášky č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě).

Laboratoř je akreditovaná na odběr vzorků dnových sedimentů od roku 2011 pod číslem 1612 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Vzorkování povrchových a podzemních vod

Zkušební laboratoř v Třeboni zajišťuje proces vzorkování povrchových a podzemních vod od zpracování vzorkovacího plánu, přes odběr vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení výsledků, případně zpracování studie pro zařazení do stupnice kvality vody dle vyhlášky č. 61/2003 - nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Laboratoř zajišťuje sledování trofického a biologického stavu a zatížení povrchových vod, hodnocení stupně eutrofizace. Provádí kontrolu průsaků podzemních vod v okolí skládek tuhého komunálního odpadu podle metodického pokynu Ministerstva hospodářství a Ministerstva životního prostředí.

Laboratoř zajišťuje služby týkající se využití umělých mokřadů při dočišťování odpadních vod (návrh vhodnosti použití, monitoring funkčnosti).

Návrhy začlenění mokřadů a kořenových čistíren do krajiny, návrhy typů kořenových čistíren s ohledem na terén a požadovanou kapacitu.